Piotr

Obsługa klienta

Infolinia: +48 576 775 643

Zadzwoń do nas

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Informacje o RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych firma ZAVRZ z o.o. jako administrator danych osobowych publikuje za pośrednictwem aplikacji Baza danych ochrony danych osobowych dostępnej pod adresem http://oou.cloud/katalog/, gdzie można wyszukiwać informacje o przetwarzaniu danych osobowych według nazwy administratora i indywidualnych celów przetwarzania.

 

 

Warunki handlowe

Firmy

ZAVRZ z o.o.

z siedzibą pod adresem U Pily 723, 370 01 České Budějovice

NIP: 25152157

zajmującej się sprzedażą towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym  www.reviznidvirka.com i www.zavrz.cz

 

1.       Przepisy wstępne

1.1.     Te warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) ZAVRZ s.r.o. z siedzibą pod adresem U Pily 723, 370 01 České Budějovice

NIP: 25152157 (zwany dalej „sprzedawcą”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 kodeksu cywilnego (zwanego dalej „kodeksem cywilnym”) wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedawcą, a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę na stronie internetowej  www.reviznidvirka.com i www.zavrz.cz (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2.       Treść warunków może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Przepis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

2.       Konto użytkownika 

2.1.       Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”) kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2.       Podczas rejestracji na stronie internetowej i podczas zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych określonych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3.       Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4.        Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5.       Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne nieprzerwanie, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3.      Zawarcie umowy zakupu

3.1.       Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów są podane bez podatku od wartości, w tym podatku od wartości dodanej i wszystkich powiązanych opłat. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu.

3.2.       Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z dostawą towarów.

3.3.      W przypadku wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.reviznidvirka.com i www.zavrz.cz są wiążące, wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z tymi warunkami i zgadza się z nimi.

3.4.      Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o zamówionym towarze, sposobie zapłaty ceny zakupu towaru oraz informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwanych dalej łącznie „zamówieniem”).

3.5.      Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które kupujący wprowadził do zamówienia, nawet w odniesieniu do zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów popełnianych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Dane wymienione w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.

3.6.       Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca potwierdzi kupującemu jego otrzymanie za pośrednictwem e-maila na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.7.       W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.8.       Stosunek umowny między sprzedającym, a kupującym wynika z dostarczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia), które sprzedawca przesyła kupującemu e-mailem na adres e-mail kupującego.

3.9.       W przypadku, gdy sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail kupującego, podając możliwe warianty zamówienia, i poprosi o opinię kupującego.

3.10.   Zmieniona oferta jest uważana za nową propozyjcję umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie poprzez akceptację kupującego drogą elektroniczną.

3.11.   Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam kupujący.

4.      Cena towaru i warunki płatności

4.1.       Cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy zakupu, kupujący może zapłacić sprzedawcy w następujący sposób:

·       za pobraniem przy odbiorze towaru (ważne tylko w Czechach);

·       bezgotówkowo przelewem na rachunek sprzedawcy),2500211663/2010 w CZK lub w EUR 2201353012/2010 IBAN: CZ1620100000002201353012

prowadzone przez ZAVRZ z o.o. (zwane dalej „kontem sprzedawcy”);

·       bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności Paypal;

·       bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności

        GPwebpay.

4.2.       Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3.       W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z  symbolem zmiennym płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedawcy.

4.4.      Ewentualne rabaty od ceny towaru przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone ze sobą.

4.5.       Sprzedawca wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura jest wystawiana kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru.

5.      Odstąpienie od umowy zakupu

5.1.       Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić od umowy zakupu:

5.1.1.   towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, które są niezależne od woli Sprzedawcy i mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,

5.1.2.   towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby lub które zostały wyprodukowane jako towary nietypowe = na indywidualne zamówienie, wykonane wg konkretnych wytycznych klienta.

5.1.3.   towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały bezpowrotnie zmieszane z innymi towarami,

5.1.4.   przy dostawie towaru w zamkniętej paczce, którą kupujący wyjął z paczki i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,

5.1.5.    gazet, czasopism lub czasopism,

5.1.6.   w sprawie dostarczania treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na materialnym nośniku i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa odstąpić od umowy.

5.2.      Zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu.

5.3.       W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z warunkami handlowymi umowa kupna jest anulowana całkowicie. Towar należy zwrócić sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na swój charakter zwykłą pocztą.

5.4.       W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami handlowymi, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu trzydziestu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez kupującego przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi zgodę i jednocześnie nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towar. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za szkodę wyrządzoną towarowi w stosunku do prawa kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.5.      Do momentu przejęcia towaru przez kupującego, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu w dowolnym momencie. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu bez zbędnej zwłoki bezgotówkową należność na konto wskazane przez kupującego.

5.6.       Jeśli kupujący otrzyma podarunek wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedawcą, a kupującym zostaje zawarta z warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa również przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu  prezentu.

5.7.      W przypadku zwrotu towaru lub wymiany na inny, towary muszą zostać dostarczone nowe, nieużywane, niemyte i zawierające wszystkie oryginalne oznakowania. Towar należy odesłać na własny koszt, wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem o odstąpieniu, niezależnie od tego, czy jest to wymiana towaru, czy zwrot, na adres: ZAVRZ z o.o. U Pily 723, 370 01 České Budějovice

 

6.      Transport i dostawa towarów

6.1.      Jeżeli środek transportu został zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2.       Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy.

6.3.       W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub dostarczenie w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów. koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4.       Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

7.       Rękojmia - prawa z tytułu wadliwego działania

7.1.       Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914–1925, § 2099 –2117 i § 2161–2174 kodeksu cywilnego).

7.2.       Prawo kupującego z tytułu rękojmi działaniaí dotyczy wady, gdy ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego, nawet jeśli objawi się później. Prawo kupującego wynika również z późniejszej wady spowodowanej naruszeniem przez sprzedawcę jego obowiązków.

7.3 Jeśli wadliwe wykonanie jest istotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do:

7.3.1  wyeliminowania wady poprzez dostarczenie nowego elementu bez wady lub dostarczenie brakującego elementu,

7.3.2 usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy,

7.3.3 rozsądnej zniżki od ceny zakupu,

7.3.4 odstąpienia od umowy.

7.4 Kupujący informuje sprzedającego, które z przysługujących mu praw wybrał, przy powiadomieniu o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego, nie ma to zastosowania, jeśli kupujący zażąda korekty wady, która okazuje się niemożliwa do naprawienia. Jeżeli sprzedawca nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może poprosić o rozsądną zniżkę od ceny zakupu zamiast usuwać wadę lub może odstąpić od umowy.

7.5 Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieznacznym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub uzasadnionego obniżenia ceny zakupu.

7.6 Jeżeli sprzedawca nie usunie wady na czas lub odmówi usunięcia wady, kupujący może poprosić o obniżenie ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody sprzedawcy.

7.7 Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego produktu, jeśli nie może zwrócić produktu w stanie, w jakim go otrzymał.

 

8.      Reklamacja towaru

8.1 Aby złożyć reklamację, towar należy wysłać na własny koszt na adres ZAVRZ z o.o U Pily 723, 370 01 České Budějovice

oraz dołączyć do listu reklamacyjny, który musi zawierać opis reklamowanego towaru, adres kupującego i kontakt.

8.2 Reklamacje można składać po spełnieniu następujących warunków:

· dołączenie dowodu zakupu towaru do przesyłki,

· dołączenie listu reklamacyjnego ze specyfikacją wady,

· reklamowany towar musi być dostarczony kompletny i czysty.

8.3 Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Naprawione lub wymienione towary zostaną wysłane na podany adres.

 

9.      Ochrona danych osobowych

9.1 Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).

9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy zakupu oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu wysyłania informacji i wiadomości marketingowych do kupującego. Zgoda na pełne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiłby zawarcie umowy kupna.

9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o jakiejkolwiek zmianie jego danych osobowych.

9.5 Sprzedawca może upoważnić stronę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający. Oprócz osób transportujących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim przez sprzedającego bez uprzedniej zgody kupującego.

9,6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7 Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9,8 W przypadku, gdy kupujący uzna, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niewłaściwe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienia,

9.8.2 wymagać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego rozwiązania w ten sposób powstałej sytuacji.

9.9 Jeśli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

10.  Wysyłanie wiadomości marketingowych i przechowywanie plików cookie

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie komunikatów handlowych przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. Jeśli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

11.  Przepisy końcowe

11.1.   Jeżeli relacja ustanowiona w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie wpływa to na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

11.2.   Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego brzmienie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

11.3.   Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

„Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu
paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet; kiedy
awaria techniczna najpóźniej w ciągu 48 godzin. ”

Niniejsze warunki obowiązują od 1 marca 2017 r.